2021. gada 25. oktobris
Vārdadienas:
Beāte, Beatrise
Dievs, neciet klusu! Neesi mēms,
jel neklusē, Dievs! Jo, redzi,
Tavi naidnieki ņurd, tie,
kas nīst Tevi, jau ceļ galvu.
(Ps 83:2–3)

Atpestī mūs no ļaunā.
(Mt 6:13)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Katra mēneša 2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā) draudzes locekļi var saņemt konsultācijas un atbalstu dažādu sociālo problēmu risināšanā. Uzzini vairāk, zvanot: 26331770 (Alda)Pārmaiņu laiks. Jņ 16:5-15

Šie vārdi ir ārkārtīgi trāpīgi šodienas evaņģēlija kontekstā. Nodaļa iesākas ar visai skumju pieteikumu: “Jūs izslēgs no sinagogas, un pat nāks stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, ka ar to kalpo Dievam.” Un mazliet tālāk Jēzus saka: “Taču es jums saku patiesību: jums ir labāk, ka es aizeju. Ja es neaizeju, Aizstāvis pie jums nenāks, bet, ja es aizeju, es viņu sūtīšu pie jums.” Nav šaubu, mācekļiem priekšā stāv pārmaiņu laiks, taču dēļ Jēzus sūtītā Aizstāvja, šīs pārmaiņas kļūst par “lielu laimi un dāvanu.”

Šī svētdiena tiek apzīmēta ar latīņu vārdu Cantate, kas tulkojumā nozīmē – dziediet. Nosaukums ir atrodams Ps. 98:1 – “Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu!” Tieši tā, pārmaiņu laiks piesaka kaut ko jaunu. Taču vienlaikus tas nozīmē vecā, sen bijušā aiziešanu pagātnē. No konteksta varam secināt, ka Jēzus norāda uz “sakrālās vardarbības” principu atmaskošanu un sagraušanu. Ko es domāju ar “sakrālo vardarbību”? Tā ir sabiedrības vai autoritātes attaisnotā, sankcionētā agresija, kas tiek veikta ar domu kalpojam Dievam vai dieviem. Un bieži vien jebkam, kas tiek turēts par augstāku, vai tā būtu ideja, pasaules uzskats, lepnums, paštaisnība vai sasniedzamais mērķis. Šī ir viena no kroplībām, kas kopš grēkā krišanas atrodas ikvienas cilvēku sabiedrības pamatā. Tieši tāpēc cilvēki saviem spēkiem to .

Reiz Jēzus sacīja jūdu varas vīram Nikodēmam, “ja kāds nepiedzimst no augšienes, tas nespēj redzēt Dieva valstību... kas piedzimis no Gara, ir gars.” (Jņ 3:3, 6) Tieši par šo Garu, Aizstāvi, Jēzus stāsta mācekļiem, “jums labāk, ka es aizeju!” Patiesības Gars atmasko mītu un ļauj ieraudzīt lietas jaunā gaismā. Jēzus saka: “Atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu.

Par grēku – tādēļ ka tie netic man; par taisnību – tādēļ ka es aizeju pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsiet; par tiesu – tādēļ ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts.” Ļaunuma un melu avots, slepkava un apsūdzētājs nu ir pats apsūdzēts un notiesāts.

Taču, piedzimt no augšienes un ieraudzīt patiesību ir tikai pirmais solis pretī brīvībai. Kā to rāda ikdiena, vecais mīts nav izzudis no ierastās lietu kārtības. Apsūdzības un draudi, turēšana baiļu varā un runāšana puspatiesībās ir ikdienas realitāte. Tam stāties pretī var tikai ar pārliecību, ka līdzās ir Aizstāvis – dzīvības un patiesības Gars. Viena, bet nozīmīgākā balss, kas izteic spriedumu pret “sakrālo vardarbību”. Šis spriedums nav pārsūdzams. Ļaunumam nav vietas Dieva valstībā. Bet tā upuriem ir sagatavots svētku mielasts un daļa pie mūžīgās dzīvības un neizsmeļamās mīlestības.

Apustulis Jēkabs mūs pamāca sacīdams: “Jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Viņš mūs ir izvēlējies un  atdzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kā Viņa radījumu pirmaugļi. Jums jāzina, mani mīļotie brāļi, ikviens cilvēks lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un gauss dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tādēļ atmetiet jebkuru nešķīstību un visu to, kas no ļauna vēl atlicis, un lēnprātībā saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, kas ir spējīgs izglābt jūsu dvēseles.” (Jēk.1:17-21)

Jēzus krusta upuris, augšāmcelšanās un aiziešana pie Tēva ir ne tikai uzvara pār nāvi un elli, bet arī mūsu iespēja kļūt par šīs uzvaras augļu dalībniekiem,  Jēzus Gara līdzstrādniekiem. Aizstāvis ir iesācis darboties šajā pasaulē, dāvājot netaisnības upuriem balss tiesības ne tikai izteikties, bet arī atmaskot pasaules gara mītus, kas attaisno vardarbību un netaisnību zem dažādiem lozungiem. Svētais Gars - Aizstāvis nemitēsies uzrādīt pasaulei tās maldus, un vedīs sabiedrību pretī patiesībai, vienmēr stāvot līdzās upurim.

Jā, pārmaiņu laiks var būt grūts un postošs, ja to izraisa grēkā kritušu cilvēku darbības. Bet pārmaiņas, ko izraisa Dieva Gars, sniedz patiesu brīvību un, ir liela laime un Dieva dāvana. Ir tikai jāpastāv patiesībā. Pāvils saka: “Redzi, tagad ir labvēlības laiks; redzi, tagad ir glābšanas diena.” (2Kor. 6:2) Tā ir apustuļa dziesma, jauna dziesma, kas dāvāta mums no Dieva.

Atceraties Jēzus sacīto? “Vēl tikai mazu brīdi un... Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirdis priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku!”

Āmen.

1 www.punktummmagazine.lv/2017/17/10/andris-rubenis-filisofs-parmanu-laika/

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »