2024. gada 24. jūlijs
Vārdadienas:
Kristīna, Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Jo Kungs svaidījis mani
mierināt visus sērotājus. Manu
dvēseli atveldzē, vada mani pa
taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jes 61:1, 2

Lai augsti teikts ir Dievs un
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
līdzjūtības Tēvs un iepriecinājuma
Dievs, kas mūs iepriecina visās
mūsu ciešanās, lai arī citus,
kas nonākuši ciešanās, mēs varētu
iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar
kādu Dievs mūs pašus ir iepriecinājis.
2Kor 1:3–4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Trinitatis. Mt 28:18-20

Vispirms apskatīsim vārda “vara” nozīmi Jēzus izpratnē. Pareizāk būtu vārda vara vietā, lietot autoritāte. Proti, Jēzus vārdi un rīcība pauž Dieva suverēno gribu – dot cilvēkam mūžīgo dzīvību. Dievišķā vara neizpaužas pakļaujošā spēkā, bet aicinājumā atgriezties un pievienoties Dieva mūžīgajai esībai. Par ko Jēzus saka: “lai mīlestība, ar kuru tu mani esi mīlējis, būtu viņos.” Līdz ar to mūžīgā dzīvība nav tikai nākamības mērķis, bet gan praktiski piedzīvojamā Dieva mīlestības klātbūtne jau šodien. Šo Dieva dodošo gribu apliecina Jēzus pavēle – “ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami... mācīdami.”

Te ir vietā pieskarties kristības dāvanai. Iesāksim ar jautājumu – ko dod kristība? Atbilde ir pavisam īsa – tā pestī, glābj. Ar kristību tiek atjaunota mūsu sadraudzība ar Trīsvienīgo Dievu, mēs kļūstam līdzdalīgi Dieva dzīvē. Mēs topam darīti par Dieva bērniem, kas brīvi no bailēm var uzrunāt Dievu par Tēvu. (Rom 8:15,16) Ne velti Baznīcas valodā kristību apzīmē par Dieva žēlastības līdzekli, t.i., instrumentu, ar ko Dieva labestība un mīlestība top pasniegta cilvēkam.

Par žēlastības līdzekļiem runājot, ir jāpiemin Dieva vārds – mācība. Jēzus pie kristības pievieno vēl vienu uzdevumu: “(..) mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis.” Trīsvienības griba ir izteikta Jēzus vārdos, mācībā jeb pavēlēs. Kristībā saņemtā dievbērnība nobriest un pieņemas gudrībā un atziņā, lasot, klausoties un pārdomājot Jēzus sacīto. Kā raksta apustulis Pāvils: “Bet mēs visi, būdami atsegtu vaigu, atspoguļojam Kunga godību, un Kungs, kas ir Gars, mūs pārveido pēc sava tēla aizvien lielākā godības spožumā.” (2Kor 3:18) Evaņģēlijs ļauj “ieraudzīt” Dieva godību, un šī redzēšana pārveido mūs par Dieva kopības cilvēkiem, kā apustulis Pēteris saka: “Kalpojiet cits citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki (..) ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu.” (1Pēt 4:10,11) Tas viss notiek, pateicoties ticības dāvanai, ko esam saņēmuši kristībā, kas ar Dieva Gara svētību “rosina mūsu gribēšanu un darbošanos.” (Fil 2:13)

Visbeidzot, Jēzus apsolījums būt ar mums “līdz pasaules laiku beigām” ļauj ielūkoties nākotnē – kad šis laiks būs beidzies. Atcerēsimies Jēzus sacīto Tēvam: “ Es katram, ko tu man esi devis, dotu mūžīgo dzīvību.” Trešā nozīmīgā dāvana, ko paredz Trīsvienības griba, ir mūžīgā dzīvība. Tas, kas tika saņemts kristībā, vairots un praktizēts ticībā, taps visā pilnībā piepildīts kopībā ar Dievu Viņa valstībā. Par to apustulis Pēteris raksta: “ticēdami – jūs līksmojaties ar neizsakāmu un apskaidrotu prieku, sasniedzot ticības piepildījumu – dvēseles pestīšanu.” (1Pēt 1:8,9)
Patiesi, mūsu dzīve - ticība, cerība, darbošanās un mērķi - iesākas, notiek un rod piepildījumu Trīsvienībā. Kā apustulis Pāvils sacīja, jo Viņā “mēs dzīvojam un kustamies, un esam... mēs esam Viņa dzimums.” (Ap.d. 17:28) Piekritīsiet, šī piederība ir dārgākā dāvana, ko cilvēks var saņemt. Tā prasa gribu paklausīt Jēzus mācībai un uzticēšanos Viņa apsolījumiem. Tad nu kā Dieva bērni svinēsim šos svētkus ar pateicību un kalposim cits citam mīlestībā, pamudinādami viens otru uz labiem darbiem. Āmen.

Svētītus Trīsvienības svētkus!

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »